“கன்னிப்பபெ்சு” செயல் திட்ட நிறறவு விண்ணப்பம (TA8953I)

“கன்னிப் பேச்சு” நிறைவுப் படிவம், மன்றங்கள் கன்னிப் பேச்சு திட்டத்துக்கான நன்மதிப்பை Pathways இல் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பார்க்கவும்
「アイスブレーカー」プロジェクト完了申請書(JP8953I)

「アイスブレーカー」修了依頼フォームは、クラブがPathwaysのアイスブレーカープロジェクト修了証明を与えるためのものです。

を表示する
107 Candidate Handbook View handbook
1111A-Club Success Plan 1111A - Club Success Plan

A form to help clubs create a plan to become a Distinguished Club for the upcoming program year was created in June 2022.

This version updated 6/2022

View form
1168 - Results Form 1168 Results Form

Form used by the chief judge to record the names of winning contestants.

View file
1705-Gavel Club Request for Certification 1705 Gavel Club Request for Certification

Fill out this form and submit it to World Headquarters to certify a new Gavel Club.

This version updated 04/2020

View form
2022-2023 Speech Contest Rulebook

The Speech Contest Rulebook, in effect from July 1, 2022 through June 30, 2023, features speech contest rules for the International, Evaluation, Humorous, Table Topics®, Tall Tales, and Video Speech Contests.

View handbook
2023 Convention Email Signature

Promote 2023 convention to your email recipients with this attractive signature add-on. 

View file