மன்றப் பயி ற்சியாளர் ஒப்பந்தம் ( ta-IN930AA)

ஒன்று அல்லது இரண்டு மன்றப் பயிற்சியாளர்களை நியமிக்க இந்தப் படிவத்தை நிரப்பி உலகத் தலைமையகத்திடம் சமர்ப்பிக்கவும்.

4/2022-இல் இந்தப் பதிப்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது.

பார்க்கவும்
மேன் மைமிகு மன் றத் திட் டம் (ta-IN1111)

மேன்மைமிகு மன்றத் திட்டத்தை விளக்கும் இக்கையேடு, மன்ற வெற்றிக்கான வழிகாட்டுதல்களையும், ஒரு மேன்மைமிகு மன்றமாக மாறுவது "எப்படி" என்பதையும் வழங்குகிறது.

1/2023 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
மேன்மைமிகு சொல்வேந்தர் (DTM) விருதுக்கான விண்ணப்பம் (ta-IN8956)

மேன்மைமிகு சொல்வேந்தர் (DTM) விருதை பதிவு செய்ய இந்த விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும்.

பார்க்கவும்
കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുക (ml-IN99)

ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ എങ്ങനെ Toastmasters സഹായിക്കുന്നുവെന്നും, ക്ലബ് അംഗത്വത്തിൻറെ പ്രയോജനങ്ങളും അതോടൊപ്പം Pathways പഠനാനുഭവത്തിന്റെ രൂപരേഖ തിരിച്ചറിയാനും ഈ ബഹുവർണ്ണ പത്രിക സഹായകമാണ് .

ഡൌൺലോഡ്
ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് അംഗത്വം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ (ml-IN354INDV)

ഈ ബഹുവർണപത്രിക ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വിപണന സഹായിയാണ്. ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ നേതൃത്വ നൈപുണ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതെന്നും അംഗത്വത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും വഴിത്താര പഠനാനുഭവത്തിന്റെ രൂപരേഖയും ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഡൌൺലോഡ്
നേതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള പാത (ml-IN101)

ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ എങ്ങനെ Toastmasters സഹായിക്കുന്നുവെന്നും, ക്ലബ് അംഗത്വത്തിൻറെ പ്രയോജനങ്ങളും അതോടൊപ്പം Pathways പഠനാനുഭവത്തിന്റെ രൂപരേഖ തിരിച്ചറിയാനും ഈ ബഹുവർണ്ണ പത്രിക സഹായകമാണ്.

ഡൌൺലോഡ്
പ്രചാരണയോഗ പരസ്യപത്രിക

ഇഷ്ടാനുസൃതം മാറ്റാവുന്ന ഈ പരസ്യപത്രിക  വ്യത്യസ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചിത്രങ്ങൾ  ആലേഖനം ചെയ്ത ഒന്നാണ്. പ്രചാരണയോഗത്തിലേക്ക് അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനു ഈ വിപണനസാമഗ്രി ഉപയോഗിക്കുക. പ്രൊഫഷണലായി അച്ചടിക്കുവാൻ ബർഗണ്ടി നിറപശ്ചാത്തലത്തിലും, വീട്ടിൽ അച്ചടിക്കുന്നതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ശുഭ്രപശ്ചാത്തലത്തിലും ഉള്ള രൂപകല്പനകൾ ഇതിനായി ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് രൂപകല്പനകളും  A4 കടലാസിനനുയോജ്യമായതും അതിനനുസൃതമായ അക്ഷരവലിപ്പത്തിലും ആണ്.

ഡൌൺലോഡ്
പ്രചാരണയോഗ പരസ്യപത്രിക - സ്ത്രീ 1

ഇഷ്ടാനുസൃതം മാറ്റാവുന്ന ഈ പരസ്യപത്രിക  ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ  ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ഒന്നാണ്. പ്രചാരണയോഗത്തിലേക്ക് അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനു ഈ വിപണനസാമഗ്രി ഉപയോഗിക്കുക. പ്രൊഫഷണലായി അച്ചടിക്കുവാൻ ബർഗണ്ടി നിറപശ്ചാത്തലത്തിലും, വീട്ടിൽ അച്ചടിക്കുന്നതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ശുഭ്രപശ്ചാത്തലത്തിലും ഉള്ള രൂപകല്പനകൾ ഇതിനായി ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് രൂപകല്പനകളും  A4 കടലാസിനനുയോജ്യമായതും അതിനനുസൃതമായ അക്ഷരവലിപ്പത്തിലും ആണ്.

ഡൌൺലോഡ്