പ്രചാരണയോഗ പരസ്യപത്രിക - സ്ത്രീ 2

ഇഷ്ടാനുസൃതം മാറ്റാവുന്ന ഈ പരസ്യപത്രിക  ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ  ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ഒന്നാണ്. പ്രചാരണയോഗത്തിലേക്ക് അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനു ഈ വിപണനസാമഗ്രി ഉപയോഗിക്കുക. പ്രൊഫഷണലായി അച്ചടിക്കുവാൻ ബർഗണ്ടി നിറപശ്ചാത്തലത്തിലും, വീട്ടിൽ അച്ചടിക്കുന്നതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ശുഭ്രപശ്ചാത്തലത്തിലും ഉള്ള രൂപകല്പനകൾ ഇതിനായി ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് രൂപകല്പനകളും  A4 കടലാസിനനുയോജ്യമായതും അതിനനുസൃതമായ അക്ഷരവലിപ്പത്തിലും ആണ്.

ഡൌൺലോഡ്
പ്രചാരണയോഗ പരസ്യപത്രിക -പുരുഷൻ

ഇഷ്ടാനുസൃതം മാറ്റാവുന്ന ഈ പരസ്യപത്രിക  ഒരു പുരുഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ഒന്നാണ്. പ്രചാരണയോഗത്തിലേക്ക് അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനു ഈ വിപണനസാമഗ്രി ഉപയോഗിക്കുക. പ്രൊഫഷണലായി അച്ചടിക്കുവാൻ ബർഗണ്ടി നിറപശ്ചാത്തലത്തിലും, വീട്ടിൽ അച്ചടിക്കുന്നതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ശുഭ്രപശ്ചാത്തലത്തിലും ഉള്ള രൂപകല്പനകൾ ഇതിനായി ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് രൂപകല്പനകളും  A4 കടലാസിനനുയോജ്യമായതും അതിനനുസൃതമായ അക്ഷരവലിപ്പത്തിലും ആണ്.

ഡൌൺലോഡ്
മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായ 925 Pathways പദ്ധതികൾ (ml-IN925) ഈ രേഖ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായ Pathways പദ്ധതികളും വഴിത്താരകളും ഏതെല്ലാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാണുക
1167KO-A Toastmaster Wears Many Hats 다양한 역할의 토스트마스터 (KO1167D)

클럽 모임에서 역할을 수행하는데 필요한 기초안내서.

보기
KO101-Your Path to Leadership 리더십을 향한 여정 (ko-KR101)

이 컬러 브로슈어는 클럽의 기초 마케팅 자료로써 Toastmasters가 제공하는 리더십 기술 향상 방법, 회원 혜택, Pathways 학습경험의 개요를 설명합니다.


다운로드
신규 회원 프로필 (KO1162F)

각 신입 회원이 목표와 달성 방법을 결정하도록 인터뷰 양식을 작성하게 하세요.

2019년 11월에 업데이트했습니다.
보기
연설대회 규정집 (ko-KR1171) 인터내셔널 연설대회, 연설평가 대회, 유머 연설대회, 즉흥연설 대회, 허풍 연설대회, 동영상 연설대회를 운영하는데 필요한 연설대회 규칙을 담은 규정집이며 2023. 7. 1부터 2024. 6. 30까지 유효합니다. 보기
연설대회 상장과 참가증 세트 (KO510K)

클럽, 에어리어, 디비전, 디스트릭트, 리전 연설대회의 수상자와 참가자에게 수여하는 증서.


510A
510B
510C
510D


보기