மன் ற அதிகாரி பதவியேற் பு படிவம் (ta-IN495)

இது, மன்ற அதிகாரிகளைப் பதவியமர்த்துவற்காக மன்ற தலைமைத்துவக் கையேட்டில் உள்ள குறிப்பின் திருத்தப்படக்கூடிய பதிப்பு.

05/2022 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.


பார்க்கவும்
மன்ற அதிகாரி ஒப்பந்தம் மற்றும் விடுவிப்பு அறிக்கை (ta-IN498)

தேர்தெடுக்கப்பட்ட மன்ற அதிகாரிகள், தங்களுக்குரிய எதிர்பார்ப்புகளையும் விதி முறைளையும் தெளிவாக வரையறுத்துக் கொள்வதற்காக இந்தப் படிவம் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். இப்படிவங்களை மன்றக் கோப்புகளில் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள, மன்றச் செயலாளர் கடமைப்பட்டவர்.

இந்தப் பதிப்பு 4/2022 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது.

பார்க்கவும்
மன்ற தலைலமத்துவக் கையேடு (ta-IN1310)

மன்ற நிர்வாகம், தலமைப் பொறுப்புகள் போன்றவற்றை விவரிக்கும் அத்தியாயங்கள் கொண்ட, பயன்படுத்த எளிதான ஒரு வழிகாட்டி.

12/2021 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
TAATO-5 Club Information thumbnail மன்ற விபரங்கள (TAATO-5)

ஒரு Toastmasters மன்றத்தை சாசனம் செய்யத் தேவையான ஏழு படிவங்களுள் ஐந்தாவது படிவம். ஒரு புதிய மன்றத்தை சாசனம் செய்யும் போது இந்தப் படிவத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.

பார்க்கவும்
மன்றப் பயி ற்சியாளர் ஒப்பந்தம் ( ta-IN930AA)

ஒன்று அல்லது இரண்டு மன்றப் பயிற்சியாளர்களை நியமிக்க இந்தப் படிவத்தை நிரப்பி உலகத் தலைமையகத்திடம் சமர்ப்பிக்கவும்.

4/2022-இல் இந்தப் பதிப்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது.

பார்க்கவும்
மேன் மைமிகு மன் றத் திட் டம் (ta-IN1111)

மேன்மைமிகு மன்றத் திட்டத்தை விளக்கும் இக்கையேடு, மன்ற வெற்றிக்கான வழிகாட்டுதல்களையும், ஒரு மேன்மைமிகு மன்றமாக மாறுவது "எப்படி" என்பதையும் வழங்குகிறது.

1/2023 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
மேன்மைமிகு சொல்வேந்தர் (DTM) விருதுக்கான விண்ணப்பம் (ta-IN8956)

மேன்மைமிகு சொல்வேந்தர் (DTM) விருதை பதிவு செய்ய இந்த விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும்.

பார்க்கவும்
കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുക (ml-IN99)

ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ എങ്ങനെ Toastmasters സഹായിക്കുന്നുവെന്നും, ക്ലബ് അംഗത്വത്തിൻറെ പ്രയോജനങ്ങളും അതോടൊപ്പം Pathways പഠനാനുഭവത്തിന്റെ രൂപരേഖ തിരിച്ചറിയാനും ഈ ബഹുവർണ്ണ പത്രിക സഹായകമാണ് .

ഡൌൺലോഡ്