ஒரு TOASTMASTERS மன்றத்தை எப்படி உருவாக்குவது (TA121)

சமூகம் மற்றும் கார்ப்பரேட் மன்றங்கள் இரண்டையும் சாசனம் செய்வதற்கான தகவல்களை உள்ளடக்கியது.


பார்க்கவும்
1167TA-A Toastmaster Wears Many Hats ஒரு சொல்வேந்தர் பல வேடங்களைத் தரிப்பவர் (TA1167D)

மன்றக் கூட்ட அலுவல்களை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒர் இன்றியமையாத கையேடு.

பார்க்கவும்
TAATO-3 Charter Membership App thumbnail சாசன உறுப்பினர்விண்ணப்பம் & கட்டணத் தகவல் (TAATO-3)

ஒரு Toastmasters மன்றத்தை சாசனம் செய்யத் தேவையான ஏழு படிவங்களுள் மூன்றாவது படிவம். வருங்கால உறுப்பினர்களிடமிருந்து குறைந்தது 20 படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து உலகத் தலைமையகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.

பார்க்கவும்
TAATO-4 Charter Club Officer Info thumbnail சாசன மன்ற அதிகாரித் தகவை் (TAATO-4)

ஒரு Toastmasters மன்றத்தை சாசனம் செய்யத் தேவையான ஏழு படிவங்களுள் நான்காவது படிவம். உங்கள் மன்ற அதிகாரிகளைத் தீர்மானிக்க இந்தப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து உலகத் தலைமையகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.

பார்க்கவும்
TAATO-2 Charter Payments thumbnail சாசனக் கட்டணங்கள் (TAATO-2)

ஒரு Toastmasters மன்றத்தை சாசனம் செய்யத் தேவையான ஏழு படிவங்களுள் இரண்டாவது படிவம். இந்தப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து சாசனக் கட்டணத் தகவலுடன் உலகத் தலைமையகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.

பார்க்கவும்
TAATO Charter Forms Checklist thumbnail சாசனப்படிவங் கள்சசாததனப்பட் டியல் (TAATO)

சாசனப் படிவங்கள் சோதனைப்பட்டியல் ஒரு மன்றத்தை சாசனம் செய்யப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய படிவங்களைக் குறிக்கிறது.

பார்க்கவும்
The Voice of Leadership-TA101 தலைலைத்துவத்துக்கான உங்கள் பாலத (ta-IN101)

இந்த முழு வண்ணக் கையேடு மன்றங்களுக்கு ஓர் அவசியமான விளம்பரப் பொருள். இது, தலைமைத்துவத் திறன்களை மேம்படுத்த Toastmasters எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதனையும் , அதன் உறுப்பினராக இருப்பதன் பயன்களையும் மற்றும் Pathways கற்றல் அனுபவத்தையும் திட்டவரை செய்கிறது.


பதிவிறக்கம் செய்ய
TAATO-6B Addendum of Standard Clubs thumbnail நிலையான மன்ற விருப்பங்களின் இலைப்பு (ta-INATO-6B)

ஒரு Toastmasters மன்றத்தை சாசனம் செய்யத் தேவையான ஏழு படிவங்களுள் ஏழாவது படிவம்.

பார்க்கவும்