“கன்னிப்பபெ்சு” செயல் திட்ட நிறறவு விண்ணப்பம (TA8953I)

“கன்னிப் பேச்சு” நிறைவுப் படிவம், மன்றங்கள் கன்னிப் பேச்சு திட்டத்துக்கான நன்மதிப்பை Pathways இல் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பார்க்கவும்
「アイスブレーカー」プロジェクト完了申請書(JP8953I)

「アイスブレーカー」修了依頼フォームは、クラブがPathwaysのアイスブレーカープロジェクト修了証明を与えるためのものです。

を表示する
107 Candidate Handbook View handbook
1111A-Club Success Plan 1111A - Club Success Plan

A form to help clubs create a plan to become a Distinguished Club for the upcoming program year was created in June 2022.

This version updated 6/2022

View form
1168 - Results Form 1168 Results Form

Form used by the chief judge to record the names of winning contestants.

View file
1705-Gavel Club Request for Certification 1705 Gavel Club Request for Certification

Fill out this form and submit it to World Headquarters to certify a new Gavel Club.

This version updated 04/2020

View form
2022 Convention Presentation Slides

Use these promotional visuals to encourage members and potential members to get excited about the quintessential public speaking event of the year!

Download PPT
2022 Convention Social Media Graphics

Get members and non-members excited for the 2022 Convention with the new promotional social media graphics to be shared on your social channels.

View file