மன்ற வெற்றித் திட்டம் (ta-IN1111A)

இது, மன்றங்கள் வரும் திட்ட ஆண்டில் மேன்மைமிகு மன்றமாக மாற ஒரு செயல்திட்டத்தை உருவாக்க உதவும் ஒரு படிவம்.

06/2022 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
1111A-Club Success Plan 1111A - Club Success Plan

A form to help clubs create a plan to become a Distinguished Club for the upcoming program year was created in June 2022.

This version updated 6/2022

View form
Building on Achievement for Continued Success Building on Achievement for Continued Success This training has club officers reflect on their clubs’ challenges and opportunities for Moments of Truth and their Club Success Plan.
Download manual
Cluberfolgsplan (de-DE1111A)

Ein Formular, das Clubs bei der Erstellung eines Plans helfen soll, um im kommenden Jahr den Distinguished Club-Status zu erreichen.

Aktualisierte Version 06/2022

Anzeigen
Leading the Club to Success This training teaches club officers motivation, delegation, coaching and SMART goal setting, as well as guiding them through the creation of the Club Success Plan.
Download manual
Plan de réussite du club (fr-FR1111A)

Un formulaire pour aider les clubs à créer un plan pour devenir un club distingué pour l'année de programme à venir.

Cette version mise à jour le 06/2022

Afficher
Plan del Éxito del Club (es-MX1111A)

Formato para ayudar a los clubes a crear un plan para ser Club Distinguido para el año entrante.

Versión actualizada 06/2022

Ver
Plano de Sucesso do Clube (pt-BR1111A)

Um formulário para ajudar os clubes a elaborar um plano para se tornar um Clube Distinguido no próximo ano Toastmasters.

Esta versão foi atualizada em 06/2022

Ver
  1. 1
  2. 2
  3. 1-8 of 13 items