மன்ற தலைலமத்துவக் கையேடு (ta-IN1310)

மன்ற நிர்வாகம், தலமைப் பொறுப்புகள் போன்றவற்றை விவரிக்கும் அத்தியாயங்கள் கொண்ட, பயன்படுத்த எளிதான ஒரு வழிகாட்டி.

12/2021 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
클럽 리더십 핸드북 (ko-KR1310)

클럽 운영과 리더십 역할 등을 챕터별로 상세히 기술해 사용하기 쉬운 안내서.

2021년 12월에 업데이트했습니다.

보기
Club Leadership Handbook thumbnail Chinese Simplified 俱乐部领导力手册:有效俱乐部领导指南 (zh-CN1310)

一本易于使用的指导手册,涵括详解俱乐部的治理,执行委员的角色等章节。

此版本于12/2021更新。

查看
Club Leadership Handbook thumbnail Chinese Traditional 分會領導手冊(zh-TW1310)

各章節詳述分會管理、領導職務等內容,明瞭易懂的手冊。

此版本於12/2021更新。

線上檢視
  1. 1
  2. 2
  3. 9-12 of 12 items