மன்ற வெற்றித் திட்டம் (ta-IN1111A)

இது, மன்றங்கள் வரும் திட்ட ஆண்டில் மேன்மைமிகு மன்றமாக மாற ஒரு செயல்திட்டத்தை உருவாக்க உதவும் ஒரு படிவம்.

06/2022 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
Cluberfolgsplan (de-DE1111A)

Ein Formular, das Clubs bei der Erstellung eines Plans helfen soll, um im kommenden Jahr den Distinguished Club-Status zu erreichen.

Aktualisierte Version 06/2022

Anzeigen
Plan de réussite du club (fr-FR1111A)

Un formulaire pour aider les clubs à créer un plan pour devenir un club distingué pour l'année de programme à venir.

Cette version mise à jour le 06/2022

Afficher
Plan del Éxito del Club (es-MX1111A)

Formato para ayudar a los clubes a crear un plan para ser Club Distinguido para el año entrante.

Versión actualizada 06/2022

Ver
Plano de Sucesso do Clube (pt-BR1111A)

Um formulário para ajudar os clubes a elaborar um plano para se tornar um Clube Distinguido no próximo ano Toastmasters.

Esta versão foi atualizada em 06/2022

Ver
クラブサクセスプラン (ja-JP1111A)

任期年度において優秀クラブになる計画を立てるのに役立つ用紙

2022年6月更新版

を表示する
ar-SA1111A-Club Success Plan خطة نجاح النادي

نموذج لمساعدة الأندية في وضع خطة لتصبح ناديًا متميزًا للعام القادم للبرنامج. تم تحديث هذا الإصدار في 06/2022
(ar-SA1111A)

عرض
클럽 성공계획 (ko-KR1111A)

클럽이 우수클럽으로 선정되기 위해 미리 계획을 세울 때 참고할 양식입니다.

2022년 6월에 업데이트했습니다.

보기
  1. 1
  2. 2
  3. 1-8 of 10 items