மன்ற வெற்றித் திட்டம் (ta-IN1111A)

இது, மன்றங்கள் வரும் திட்ட ஆண்டில் மேன்மைமிகு மன்றமாக மாற ஒரு செயல்திட்டத்தை உருவாக்க உதவும் ஒரு படிவம்.

06/2022 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
1111A-Club Success Plan 1111A - Club Success Plan

A form to help clubs create a plan to become a Distinguished Club for the upcoming program year was created in June 2022.

This version updated 6/2022

View form
Cluberfolgsplan (de-DE1111A)

Ein Formular, das Clubs bei der Erstellung eines Plans helfen soll, um im kommenden Jahr den Distinguished Club-Status zu erreichen.

Aktualisierte Version 06/2022

Anzeigen
1111 DCP Distinguished Club Program

A manual which explains the Distinguished Club Program, provides guidelines for club success, and the "how-to" in becoming a Distinguished Club.

This version updated 1/2023

View form
Member Recognition Certificate

Club officers can award members in their club this certificate when the member has helped the club reach Distinguished status or higher for the program year.

This version updated 5/2022

View certificate
Plan de réussite du club (fr-FR1111A)

Un formulaire pour aider les clubs à créer un plan pour devenir un club distingué pour l'année de programme à venir.

Cette version mise à jour le 06/2022

Afficher
Plan del Éxito del Club (es-MX1111A)

Formato para ayudar a los clubes a crear un plan para ser Club Distinguido para el año entrante.

Versión actualizada 06/2022

Ver
Plano de Sucesso do Clube (pt-BR1111A)

Um formulário para ajudar os clubes a elaborar um plano para se tornar um Clube Distinguido no próximo ano Toastmasters.

Esta versão foi atualizada em 06/2022

Ver
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 1-8 of 23 items