നേതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള പാത (ml-IN101)

ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ എങ്ങനെ Toastmasters സഹായിക്കുന്നുവെന്നും, ക്ലബ് അംഗത്വത്തിൻറെ പ്രയോജനങ്ങളും അതോടൊപ്പം Pathways പഠനാനുഭവത്തിന്റെ രൂപരേഖ തിരിച്ചറിയാനും ഈ ബഹുവർണ്ണ പത്രിക സഹായകമാണ്.

ഡൌൺലോഡ്
KO101-Your Path to Leadership 리더십을 향한 여정 (ko-KR101)

이 컬러 브로슈어는 클럽의 기초 마케팅 자료로써 Toastmasters가 제공하는 리더십 기술 향상 방법, 회원 혜택, Pathways 학습경험의 개요를 설명합니다.


다운로드
The Voice of Leadership-CT101 您提升領導力的學習途徑 (zh-TW101)

這份彩色的宣傳手冊是推廣分會必備的資料。手冊說明Toastmasters(國際演講會)如何增進領導技巧、成為會員的好處,並且列出Pathways學習經驗。


下載
The Voice of Leadership-CS101 您的领导力学习路线 (zh-CN101)

这本全彩手册是俱乐部必不可少的营销材料。它说明了Toastmasters如何帮助提高领导技能、成为会员的好处、并概述了Pathways的学习经历。


下载
  1. 1
  2. 2
  3. 9-12 of 12 items