மன்ற தலைலமத்துவக் கையேடு (ta-IN1310)

மன்ற நிர்வாகம், தலமைப் பொறுப்புகள் போன்றவற்றை விவரிக்கும் அத்தியாயங்கள் கொண்ட, பயன்படுத்த எளிதான ஒரு வழிகாட்டி.

12/2021 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
TAATO-5 Club Information thumbnail மன்ற விபரங்கள (TAATO-5)

ஒரு Toastmasters மன்றத்தை சாசனம் செய்யத் தேவையான ஏழு படிவங்களுள் ஐந்தாவது படிவம். ஒரு புதிய மன்றத்தை சாசனம் செய்யும் போது இந்தப் படிவத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.

பார்க்கவும்
மன்றப் பயி ற்சியாளர் ஒப்பந்தம் ( ta-IN930AA)

ஒன்று அல்லது இரண்டு மன்றப் பயிற்சியாளர்களை நியமிக்க இந்தப் படிவத்தை நிரப்பி உலகத் தலைமையகத்திடம் சமர்ப்பிக்கவும்.

4/2022-இல் இந்தப் பதிப்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது.

பார்க்கவும்
மேன் மைமிகு மன் றத் திட் டம் (ta-IN1111)

மேன்மைமிகு மன்றத் திட்டத்தை விளக்கும் இக்கையேடு, மன்ற வெற்றிக்கான வழிகாட்டுதல்களையும், ஒரு மேன்மைமிகு மன்றமாக மாறுவது "எப்படி" என்பதையும் வழங்குகிறது.

1/2022 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 25-28 of 28 items