الملف الشخصي لعضو جديد

اطلب من كل عضو جديد ملء نموذج مقابلة لتحديد أهدافه وكيفية تحقيقها. (AR1162F)

11/2019


                      
عرض

          
மன்ற வெற்றித் திட்டம் (ta-IN1111A)

இது, மன்றங்கள் வரும் திட்ட ஆண்டில் மேன்மைமிகு மன்றமாக மாற ஒரு செயல்திட்டத்தை உருவாக்க உதவும் ஒரு படிவம்.

06/2022 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
1111A-Club Success Plan 1111A - Club Success Plan

A form to help clubs create a plan to become a Distinguished Club for the upcoming program year was created in June 2022.

This version updated 6/2022

View form
Acordo e Declaração de Exoneração de Responsabilidade de Diretor do Clube (pt-BR498)

Este formulário deve ser preenchido pelos diretores do clube quando eleitos para definir expectativas e diretrizes claras para suas funções. O Secretário do clube é responsável por manter esses formulários nos registros do clube.

Esta versão foi atualizada em 4/2022

Ver
Acuerdo de Oficial del Club y la Declaración de Exención de Responsabilidad (es-MX498)

Este formulario debe ser completado por los oficiales del club cuando sean electos, para establecer expectativas y pautas claras para sus deberes. El secretario del club es responsable de mantener estos formularios en los registros del club.

Versión actualizada 4/2022

Ver
Open House PPT Thumbnail An Introduction to Toastmasters (Open House) Slide Presentation

Presentation template for Toastmasters clubs hosting an open house event.

Download PPT
assessment Assessment Worksheet This is the Assessment Worksheet for the Evaluation and Assessment webinar.
View file
Ceremonia de iniciación de socios nuevos (es-MX1167K)

Sigue este guión cuando dirijas una ceremonia de iniciación para socios nuevos de tu club.

Rev. 12/2022

Ver
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 1-8 of 126 items