പ്രചാരണയോഗ പരസ്യപത്രിക - സ്ത്രീ 2

ഇഷ്ടാനുസൃതം മാറ്റാവുന്ന ഈ പരസ്യപത്രിക  ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ  ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ഒന്നാണ്. പ്രചാരണയോഗത്തിലേക്ക് അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനു ഈ വിപണനസാമഗ്രി ഉപയോഗിക്കുക. പ്രൊഫഷണലായി അച്ചടിക്കുവാൻ ബർഗണ്ടി നിറപശ്ചാത്തലത്തിലും, വീട്ടിൽ അച്ചടിക്കുന്നതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ശുഭ്രപശ്ചാത്തലത്തിലും ഉള്ള രൂപകല്പനകൾ ഇതിനായി ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് രൂപകല്പനകളും  A4 കടലാസിനനുയോജ്യമായതും അതിനനുസൃതമായ അക്ഷരവലിപ്പത്തിലും ആണ്.

ഡൌൺലോഡ്
പ്രചാരണയോഗ പരസ്യപത്രിക -പുരുഷൻ

ഇഷ്ടാനുസൃതം മാറ്റാവുന്ന ഈ പരസ്യപത്രിക  ഒരു പുരുഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ഒന്നാണ്. പ്രചാരണയോഗത്തിലേക്ക് അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനു ഈ വിപണനസാമഗ്രി ഉപയോഗിക്കുക. പ്രൊഫഷണലായി അച്ചടിക്കുവാൻ ബർഗണ്ടി നിറപശ്ചാത്തലത്തിലും, വീട്ടിൽ അച്ചടിക്കുന്നതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ശുഭ്രപശ്ചാത്തലത്തിലും ഉള്ള രൂപകല്പനകൾ ഇതിനായി ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് രൂപകല്പനകളും  A4 കടലാസിനനുയോജ്യമായതും അതിനനുസൃതമായ അക്ഷരവലിപ്പത്തിലും ആണ്.

ഡൌൺലോഡ്
KO101-Your Path to Leadership 리더십을 향한 여정 (ko-KR101)

이 컬러 브로슈어는 클럽의 기초 마케팅 자료로써 Toastmasters가 제공하는 리더십 기술 향상 방법, 회원 혜택, Pathways 학습경험의 개요를 설명합니다.


다운로드
KO99-Find Your Voice 자신의 목소리 찾기 (ko-KR99)

이 컬러 브로슈어는 클럽의 기초 마케팅 자료로써 Toastmasters가 제공하는 커뮤니케이션 기술 향상 방법, 회원 혜택, Pathways 학습경험의 개요를 설명합니다.

보기
关于 Toastmasters (zh-CN124) 这本全彩手册概述了 Toastmasters 的运作方式以及成为会员的好处。 使用此营销材料来帮助解释 Toastmasters 流程并招募新成员。 可用 A4 和信纸尺寸。
查看
Find Your Voice-CT99 勇於發聲 (zh-TW99)

這份彩色的宣傳手冊是推廣分會必備的資料。手冊說明Toastmasters(國際演講會)如何增進溝通技巧、成為會員的好處,並且列出Pathways學習經驗。

線上檢視
How to Build a Toastmasters Club Chinese Traditional 121 如何創立Toastmasters 分會 (CT121)

內含如何創立社區型與公司型分會的資訊。


線上檢視
How to Build a Toastmasters Club Simplified Chinese 121 如何组建Toastmasters 俱乐部 (CS121)

包括有关成立社区和企业俱乐部的信息。


查看
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 105-112 of 114 items