Elena Paweta, DTM


Elena Paweta giving speech on red dot on TEDx stage

Personal Growth

What TEDx Organizers Want

Elena Paweta, DTM